ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

A-math  ม.ปลาย

น.ส.ชุติมา  ชนิลกุล ,
น.ส.หทัยวรรณ แสบงบาล

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นางทิวาพร  แก้วคำสอน

2

เกม 180 IQ ม.ต้น

..ศราวุธ  มาสะภา ,
..วัชรากร  ประเสริฐสังข์

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นางสายไหม  เฉยฉิว

3

เกม 180 IQ  ม.ปลาย

นายพลพัทธ์    ทองแสง ,
นางสาววาสนา   จิตจักร์

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

นายทรงรัตน์  ยุระตา

4

ทักษะคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

..ศศิประภา  กลางสุโพธิ์

นายนพฤทธิ์     ไชยสุข ,
นายเกียรติศักดิ์   สนสุนันท์

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

นายทรงรัตน์  ยุระตา

5

Sudoku  ม.ต้น

..สุวิมล    คณานันท์

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

นางสายไหม  เฉยฉิว