ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับ

รายการ

ชื่อนักเรียน

รางวัล

ครูผู้ฝึกสอน

1

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
ม.ปลาย

น.ส.จันจิรา  สุระเสียง

ชนะเลิศ

เกียรติบัตรทอง

นางพรสวรรค์  อายุวัฒน์

2

ต่อสำนวนไทย ม.ต้น

..สุรารักษ์    กุลบุตร

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางพรสวรรค์   อายุวัฒน์

3

ต่อสำนวนไทย ม.ปลาย

..นิศาชล    ฝั่งซ้าย

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

นางนิตยาภร  สุลำนาจ

4

คัดลายมือ ม.ปลาย

..สุภาพร   ผิวอ่อน

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

นางนิตยาภร  สุลำนาจ