ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ม.ปลาย

..บุษรากร  โคตรพัฒน์

..ฐิติยา  บุตรสุริย์ ,
..นภัสสร  สกุลฮูฮา

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นางศิริพร  สุขเกษม

2

จรวดขวดน้ำ (ยิงไกล-ยิงเป้า)
 ม.ปลาย

นายสุริยา  โสภาคะยัง

นายอัครเดช  จิตจักร ,
นายกิตติชัย  ขอมีกลาง

 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายยงยุทธ์     แพงพุด

3

จรวดขวดน้ำ (ยิงไกล-ยิงเป้า) ม.ต้น

นายบุญเรือง  มงคลศิริ

นายธนะสิทธิ์  สุขกูล ,
นายวุฒิชัย  โคตรพัฒน์

 

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

นายยงยุทธ์     แพงพุด

4

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ระดับ ม.ต้น

..อภิญญา  บุตรสุริย์ ,
..ปิยะดา  หงษ์บุดดี

..วิภาวดี  แสนทวีสุข

 

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

..วิศรุตา  อัฐนาค