ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

1

ประกวดมารยาท ม.ต้น

..วุฒิวัฒน์   จิตจักร ,
..จินตนา   อุทรักษ์

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

..ภิญญาพัชญ์  วงจิตร

2

ประกวดมารยาท ม.ปลาย

นายชัยณรงค์  จิตจักร ,
..รุ่งตะวัน  โสภาคะยัง

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

..สุธีรา   อุทโท

3

ตอบปัญหาสังคม ม.ต้น

..นฤมล   ศรีพอ ,
..เนตรนภา    ช่างเหล็ก

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

..ภิญญาพัชญ์  วงจิตร