ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

1

การแข่งขันเดาะตะกร้อ(หญิง)  ม.ต้น

..ลลนา     จิตสวา

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นายอิศวเมศร์    เรืองแสน

2

การแข่งขันเดาะตะกร้อ(ชาย)  ม.ต้น

นายฤทธิเดช      บุตรโคตร

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

นายอิศวเมศร์    เรืองแสน