ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1

ขับร้องเพลงไทยสากล (หญิง)   ม.ต้น

ด.ญ.พีรพร  ศรีกำพล

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นายปราโมทย์   นาชัยเงิน

2

ร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 
ม.ปลาย

น.ส.ขนิษฐา  ทะเสนฮด

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นายปราโมทย์   นาชัยเงิน

3

เดี่ยวพิณ ม.ปลาย

นายปริวรรต    พลอยวิเลิศ

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

นายยงยุทธ์    แพงพุด