ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

1

งานประดิษฐ์จากใบตอง ม.ต้น

นายนครินทร์  หงส์บุดดี

น.ส.อภิวรรณ  เวินชุม ,
..ชไมพร  แสงกล้า

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

นางไพวรรณ   ชมศิริ

2

งานประดิษฐ์จากใบตอง
ม.ปลาย

นายพร้อมพงษ์  แสงฤทธิ์

..อักษราวัลย์  ทองมาก ,
..จุรีรัตน์  ไชยขันธุ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นางไพวรรณ   ชมศิริ

3

สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ม.ต้น

นายคมกริช  ศรีบุตตะ ,
นายอรรถพล  เนตรคุณ

น.ส.กมลชน  เพชรสงคราม

ชนะเลิศ
เกียรติบัตรทอง

น.ส.จำปา  ภูทอง

4

การเขียน Homepage โปรแกรมDremweaver ม.ต้น

..ปิยธิดา  กลางสุโพธิ์

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

นายอธิธนทัศน์    อาจะ

5

การใช้โปรแกรม
MS  Power Point ม.ปลาย

..กฤชภานุช ชัยเดชอุดมกุล

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

..วิภาพร  เขตจำนันท์

6

การใช้โปรแกรม
MS  Exel ม.ปลาย

น.ส.พิมวดี  พัดพรม

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

..วิภาพร  เขตจำนันท์

7

การเขียนโปรแกรม 
MS-Access  ม.ปลาย

.. อาลิสา  ทะเสนฮด

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

..วิภาพร  เขตจำนันท์

8

การสร้าภาพเคลื่อนไหว   Animation  ม.ต้น

นายปฎิพัทธ์  บุตสุริย์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายอธิธนทัศน์    อาจะ

9

การใช้โปรแกรม
MS Exel ม.ต้น

น.ส.กาญจนา  จิตจักร์

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

..วิภาพร  เขตจำนันท์