ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 6

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่
25 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

Spelling  Bees  ม.ปลาย

..อัจฉราภรณ์     ทองมาก

รองชนะเลิศ
อันดับ
1

..วารุณี     หนองห้าง

2

Spelling  Bees  ม.ต้น

..ธนาวุฒิ    ธงชัย

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

..วารุณี     หนองห้าง

3

เปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  . ต้น

..กรกนก     เนตรคุณ

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

..วารุณี     หนองห้าง

4

เปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ม.ปลาย

น.ส.วิภาวี  ปักไคหัง

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

..วารุณี     หนองห้าง

5

ทักษะการอ่านในใจ ม.ต้น

..สุภาพร     คณานันท์

รองชนะเลิศ
อันดับ
2

..วารุณี     หนองห้าง

6

ทักษะการอ่านในใจ ม.ปลาย

น.ส.พรรณปพร      เสนาลัย

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

..วารุณี     หนองห้าง