ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร216ล./41
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 11,498,951
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 960,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..