ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพร เทียนไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2