ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพร เทียนไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1