ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววารุณี หนองห้าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอมรรัตน์ บุญสพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา
ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

Miss Solage Caneroonian
ครูปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศ