ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววารุณี หนองห้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางอมรรัตน์ บุญสพ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา
ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

Miss Solage Caneroonian
ครูปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2