ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน นพย. นพย. นพย. www.npys.ac.th นพย. นพย. นพย. #คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา"
ตามรอยพ่อพอเพียง
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท
กิจกรรมถอดบทเรียน
ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล
ขอขอบพระคุณฝ่ายสนับสนุนด้านกีฬาฟุตบอล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..เปิดเทอมและรับลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2/2562 วันจันทร์ที่ 28ตุลาคม2562 10 ต.ค. 62
เปิดเทอมปีการศึกษา 1/2562 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 29 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 15 มี.ค. 62
เปิดเทอมปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 27 เม.ย. 61
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างแบบวิถีผู้ไท 23 ก.พ. 61
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้าง โปรแกรมพิเศษ 2วัน 1คืน 21 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 19 มี.ค. 61
ประกาศถึงทุกโรงเรียนในสังกัดฯ "โปรดตรวจสอบความถูกต้อง" 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 24 ก.พ. 59
สรุปผลทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระฯการงานฯ 24 ก.พ. 59
โรงเรียนศูนย์การท่องเที่ยว
ถ้ำฝ่ามือแดง ภูผาผึ้ง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเติม
ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 1
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบ STAD ชุด Food and Drink ของนักเรียนชั้นมั
งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเท
งานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาข
งานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ตามกระบวนการสืบเ
งานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้ชุ
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับ วิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อ
ย้อนรอย นพย.
งานวัดขุมขี้ยาง๕๕ 19 ก.ค. 56
งานกรรมการนักเรียน๕๕ 19 ก.ค. 56
ทำบุญวันเกิดโรงเรียนและวันแม่ 19 ก.ค. 56
วันครู 16 มกราคม 2555 15 ก.ค. 56
ค่าย๑๐๐ปีลูกเสือไทย ณ รรลำปาว 26 มิ.ย. 56
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนร่วมงานชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันแม่ร่วมกับชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันสุนทรภู่รำลึก๕๕ 24 พ.ค. 56
เข้าค่ายต้านยาเสพติด ๕๕ 24 พ.ค. 56
ท่านเยี่ยมเยือนหมู่เฮา
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ความยินดีพร้อมกับความทรงจำดีๆ
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท
เรียนรู้นอกห้องเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่๒๑
วันวิสาเดินวิ่งการกุศล
ประเพณีบุญบั้งไฟ61
บริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ท่านรองผู้ว่าฯและท่านผู้บริหารเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมฯ
วันครู16มกราคม61
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่ใหม่ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
On Demand Room
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8มค59
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มเติม 8มต59
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คิดฮอดโรงเรียน '''' (1591/5) 23 เม.ย. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1457/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1395/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1306/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1259/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1175/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1238/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1145/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (999/2) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (906/1) 21 มี.ค. 56
ข่าวการศึกษา
นายยงยุทธ หล่อตระกูล
  นายก อบจ.กาฬสินธุ์
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
สู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน