ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำลอง โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา