ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศิริชัย ปุริสาย
รองผู้อำนวยการ,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา