ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวปาริฉัตร ศรีหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1