ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองห้างพิทยา

 

                โรงเรียนหนองห้างพิทยา  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองห้าง  ตำบลหนองห้าง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบัวขาว

                ปี  พ.ศ. 2539  กำนันประวัติ  โคตรพัฒน์  พร้อมด้วยประชาชนตำบลหนองห้างได้ร่วมกันสละทรัพย์  และกำลังกาย  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ที่บริเวณพื้นที่สภาตำบลเป็นการชั่วคราว  ซึ่งมีนักเรียน  ม.1  รุ่นแรกจำนวน  52  คน  โดยมี  นายวิทยา   อัฐนาค  อาจารย์ 2  ระดับ  7  โรงเรียนบัวขาวเป็นผู้ดูแลสาขา  มีชื่อว่า  โรงเรียนบัวขาวสาขาหนองห้าง

                ปี  พ.ศ.  2539   ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนพื้นที่จริง  โดยได้รับการสนับสนุนจากชุนชนร่วมบริจาคเป็นเงินเพื่อก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้

                1. ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  1  หลัง  เป็นจำนวนเงิน  170,000  บาท

                2. ก่อสร้างอาคารสหกรณ์  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  20,000  บาท

                3.  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม  เป็นเงิน  60,000  บาท   สนับสนุนโดยกลุ่มเยาวชนตำบลหนองห้าง

                วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2540  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  โดยใช้ชื่อ  โรงเรียนหนองห้างพิทยา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
                        1. นายวิทยา   อัฐนาค 
                        2. นายสำรอง  ภูงามนิล 
                        3. นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร 

                        4. นายนพดล  วัฒายุ  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน 
             โรงเรียนหนองห้างพิทยาตั้งอยู่บนพื้นที่  32  ไร่  12  ตารางวา  ได้มีการปรับปรุงทั้งด้านอาคารสถานที่  การเรียนการสอนมาโดยตลอด 
ปัจจุบันนี้  โรงเรียนหนองห้างพิทยาได้เปิดทำการสอนชั้น  ม. 1 ม. 6  แบบสหศึกษา

โรงเรียนหนองห้างพิทยาเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน  ในพื้นที่บริการทั้งสิ้น  7  โรงเรียนด้วยกัน  ดังนี้
    1.
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 

    2. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 

    3. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

    4. โรงเรียนบ้านวังมน 

    5. โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 

    6. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 

    7. โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร  ตลอดจนโรงเรียนในท้องที่ใกล้เคียงให้มีความรู้  มีความเจริญก้าวหน้า  และมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพทางการศึกษา  กีฬา  ดนตรี  และด้านคุณธรรมมาโดยตลอด  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน