ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัญชนา ศรีปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสมพร อนันตะบุศย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภัทรา ชมศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1