ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธีรา อุทโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภิญญาพัชญ์ วงจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอนุชิต โคตรพัฒน์
ครูปฏิบัติการสอนหน้าที่พลเมือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1