ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธีรา อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภิญญาพัชญ์ วงจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอนุชิต โคตรพัฒน์
ครูปฏิบัติการสอนหน้าที่พลเมือง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1