ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์   

มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชน

ปรัชญา

ปญฺญาว    ธเนน  เสยฺโย  (ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)

คำขวัญ

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา