ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
พันธกิจ
1.  จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด
2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
3.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและได้มาตรฐาน
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
5.  ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.  ปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน
7.  ดำเนินการประเมินผลตามสภาพจริง
  
เป้าหมายของโรงเรียน
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
3. สนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน