ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรสวรรค์ อายุวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรพรรณ ทัศนิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2