ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรสวรรค์ อายุวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรพรรณ ทัศนิจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1