ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา อัฐนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2554
เบอร์โทรศัพท์ : 0818718075
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง ภูงามนิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 8 ตุลาคม 2557
เบอร์โทรศัพท์ : 0872227676
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2560
เบอร์โทรศัพท์ : 0866367892
อีเมล์ : nonghang_pit@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล วัฒายุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2560 - 31ตุลาคม 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5743245
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง โคตรพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ,รักษาการในตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 มิถุนายน 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0879507409
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย ปุริสาย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0828508119