ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจำลอง โคตรพัฒน์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยงยุทธ์ แพงพุด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิศรุตา ขันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิภาพร เขตจำนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณรงค์ศักดิ์ ไชยขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวบุษรากร โคตรพัฒน์
ครูปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายนัฐวุฒิ ทะเสนฮด
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1