ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำลอง โคตรพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยงยุทธ์ แพงพุด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิศรุตา ขันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรนุช แน่นอุดร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายณรงค์ศักดิ์ ไชยขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวบุษรากร โคตรพัฒน์
ครูปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1