ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจำลอง โคตรพัฒน์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายยงยุทธ์ แพงพุด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวิศรุตา ขันธจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิภาพร เขตจำนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายณรงค์ศักดิ์ ไชยขันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวบุษรากร โคตรพัฒน์
ครูปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนัฐวุฒิ ทะเสนฮด
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1