ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ อายุวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอิศวเมศร์ เรืองแสน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภรัตน์ มูลโต
ครูปฏิบัติการสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอดิเทพ สุริโย
ครูปฏิบัติการสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพงศกร แสงฤทธิ์
ครูปฏิบัติการสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2