ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ อายุวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิศวเมศร์ เรืองแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภรัตน์ มูลโต
ครูปฏิบัติการสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอดิเทพ สุริโย
ครูปฏิบัติการสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพงศกร แสงฤทธิ์
ครูปฏิบัติการสอนกีฬาฟุตบอล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2