ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิภาพร เขตจำนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวศิน สุลำนาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1