ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเท (อ่าน 11) 14 ส.ค. 62
งานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาข (อ่าน 448) 05 มิ.ย. 61
งานวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ตามกระบวนการสืบเ (อ่าน 460) 31 พ.ค. 61
งานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้ชุ (อ่าน 773) 21 ส.ค. 60
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับ วิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อ (อ่าน 800) 20 ส.ค. 60
งานวิจัย : รายงานการพัฒนาสื่อ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง Part of Spe (อ่าน 683) 04 ส.ค. 60
งานวิจัย : ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ตามรูปแบบการเรียนรู้ CIPPA รายวิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษ (อ่าน 1010) 27 พ.ค. 60
งานวิจัย : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร (อ่าน 878) 27 พ.ค. 60
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้กระบวน การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาควา (อ่าน 581) 20 ก.พ. 60
งานวิจัย : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั (อ่าน 834) 20 ก.พ. 60
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนหนองห้างพิทยา (อ่าน 871) 26 ธ.ค. 59
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเร (อ่าน 973) 19 ธ.ค. 59
งานวิจัยทางการศึกษา แบบฝึกทักษะ (อ่าน 1482) 17 ก.พ. 58
งานวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนา (อ่าน 1343) 17 ก.ย. 57
งานวิจัยทางการศึกษา (อ่าน 2056) 09 เม.ย. 56